Tinder

ຊຳລະເງີນຢ່າງປອດໄພ
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ

ຊື້ທີ່ Tinder Plus ຫຼື Tinder Gold ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ! ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບ Tinder ເຈົ້າ, ເລືອກລາຄາ Tinder Plus ຫຼື Tinder Gold ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້, ກົດສັ່ງຊື້, ແລະ Tinder Plus ຫຼື Tinder Gold ຈະຖືກນຳສົ່ງເຂົ້າໃນບັນຊີ Tinder ທັນທີ.

ຊຳລະເງິນສະດວກສະບາຍ ໂດຍໃຊ້ Unitel and Card Payment. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ, ລົງທະບຽນ, ຫຼື ລ໊ອກອິນ!

ທ່ານສາມາດອ່ານເບິ່ງ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Tinder, ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ FAQ.

ດາວໂຫຼດ Tinder ເລີຍ!
Download on the App Store Download on Google Play

1ໃສ່ເບີໂທລະສັບ

+856
?

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບປະເທດ Laos ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນກັບບັນຊີ Tinder. ທ່ານສາມາດປ່ຽນປະເທດໄດ້ໂດຍເຂົ້າທີ່ www.codashop.com/international .

2ເລືອກຈຳນວນ ທີ່ຕ້ອງການເຕີມ

  • Tinder Gold 1 ເດືອນ ຫຼຸດ 25%
  • Tinder Gold 6 ເດືອນ ຫຼຸດ 25%
  • Tinder Gold 12 ເດືອນ ຫຼຸດ 25%
  • Tinder Plus 1 ອາທິດ ຫຼຸດ 25%
  • Tinder Plus 1 ເດືອນ ຫຼຸດ 25%
  • Tinder Plus 6 ເດືອນ ຫຼຸດ 25%
  • Tinder Plus 12 ເດືອນ ຫຼຸດ 25%

3ເລືອກການຊໍາລະ

ຂ້ອຍຕ້ອງການຊຳລະເງິນດ້ວຍຊ່ອງທາງອື່ນ