1 Enter IGG ID

? ?

To find your IGG ID, open the Lords Mobile Application and enter. Click on the Settings (Gear icon) on the lower right side, and then click on Account, your IGG ID will be displayed. Please enter your full IGG ID here.

  • รายละเอียดการสั่งซื้อ
  • กรุณายืนยันชื่อเล่นของคุณว่าถูกต้องหรือไม่.

2 เลือกจำนวนที่ต้องการเติม

3 เลือกการชำระเงิน

เราขอขอบคุณในคำแนะนำของคุณ!

เรากำลังขยายและเพิ่มช่องทางชำระเงินสำหรับประเทศไทย! กรุณาแจ้งให้เราทราบหากคุณมีช่องทางชำระอื่นที่สะดวกกับคุณในการใช้บริการที่ Codashop

4
ซื้อ!

เพิ่มเติม : หากต้องการรับใบเสร็จในการสั่งซื้อ กรุณาใส่อีเมลล์ ใบเสร็จจะถูกส่งไปตามอีเมลล์ที่กรอกไว้

อุ๊บส์!

  • กรุณาเลือกหน่วยเงินของบัตรกำนัล
  • กรุณาเลือกช่องทางการชำระเงิน
  • กรุณากรอกอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง
กลับไปยังหน้า