ການຕະຫຼາດແລະການຮ່ວມມື
ຫາກທ່ານຢາກຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ, ໂຄສະນາກັບCodashop ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພວກເຮົາ, ທ່ານມາຖືກບ່ອນແລ້ວ. ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອເຂົ້າໄປພົວພັນກັບທີມງານການຕະຫລາດແລະຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Codashop.

ໃຫ້ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ ແລະອະທິບາຍວິທີທີ່ທ່ານຢາກຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫຼາຍຄຳຮ້ອງຂໍແລະຈະພິຈາລະນາພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄຳຮ້ອງທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ຄົບຖ້ວນ. ກະລຸນາໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້.