1 ໃສ່ ID ແລະຊື່ Server

? ?

ວິທີຄົ້ນຫາ Player ID ຂອງທ່ານ, ກະລຸນາເປີດ "Avatar" . Player ID ຂອງທ່ານແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຮູບ "Avatar" . ວິທີຄົ້ນຫາ Server ID, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ log-in ຂອງເກມ ແລະ ຈະພົບ Server ID ຂອງທ່ານ. ກະລຸນາໃສ່ Player ID ແລະ Server ID ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຊື້ສຳເລັດ.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຄຳແນະນຳທ່ານແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາເຈົ້າ!

ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສຳລັບປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຈົ້າ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນໃໝ່ຕື່ມໃນ Codashop ເຈົ້າ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ