1 ໃສ່ IGG ID

? ?

ເພື່ອຊອກໄອດີ IGG ຂອງທ່ານ, ເປີດແອບ Lords Mobile ແລ້ວເຂົ້າໃນແອບ. ກົດໄປທີ່ Settings (ຮູບຟັນເຟືອງ) ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມດ້ານຂວາ, ແລະຈາກນັ້ນກົດເຂົ້າບັນຊີ, ໄອດີ IGG ຂອງທ່ານຈະສະແດງຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກະລຸນາໃສ່ໄອດີ IGG ທີ່ຄົບຖ້ວນທີ່ນີ້.

  • ລາຍລະອຽດການສັ່ງຊື້
  • ກະລຸນາຢືນຢັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງ.

3 ເລືອກການຊໍາລະ

ຄຳແນະນຳທ່ານແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາເຈົ້າ!

ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນສຳລັບປະເທດລາວໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນເຈົ້າ! ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເປີດນຳໃຊ້ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນໃໝ່ຕື່ມໃນ Codashop ເຈົ້າ.

4
ຊື້!

ທາງເລືອກ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃບບິນການສັ່ງຊື້ ທາງອີເມວ, ກະລຸນາໃສ່ທີ່ຢູ່ອີເມວ

ອຸບສ!

  • ກະລຸນາເລືອກສະກຸນເງິນ.
  • ກະລຸນາເລືອກວິທີຊໍາລະ.
  • ກະລຸນາປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ກັບຄືນ