ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Tumile logo

Tumile

Download on the Google Play
បញ្ចូលកាក់ក្នុង Tumile! ដំណោះស្រាយងាយៗសម្រាប់ការបង់លុយដោយប្រើ iOS និង Android។ ទិញកាក់ក្នុងTumile ដោយប្រើស៊ីមស្មាតSmart Axiata និង វិងWing។

មិនបាច់ប្រើកាតឥណទានធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនlogin ចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយកាក់ នឹងបញ្ជូនទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់។ គឺជាមធ្យោបាយដែលល្អជាងគេបំផុត ក្នុងការទិញកាក់ក្នុងTumile តាមអ៊ីនតឺណេត ដោយមិនប្រើកាតឥណទានធនាគារ!

1

បញ្ចូលឈ្មោះ ID

  • ?
  • អាយឌី IDរបស់អ្នកអាចរកបានក្នុង Profile នៅពីក្រោមរូបភាពនៃ Profile។ សូមបញ្ចូល IDពេញនៅទីនេះ។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+