1

? ?

ដើម្បីបានលេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) របស់លោកអ្នក សូមចុចទៅលើរូបភាពដែលលោកអ្នកចង់បាន់។ បន្ទាប់មកលេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) របស់ លោកអ្នក នឹងបង្ហាញនៅពីក្រោមរូបភាពនោះ។ សូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់ខ្លួន (ID) នៅទីនេះ។ ឧទាហរណ៍: 4295037856។

  • ព័ត៌មានលំអិតនៃ ការកម្មង់
  • សូមមេត្តាបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានរបស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

2 សូមជ្រើសរើស កញ្ចប់ដែលលោកចង់បាន

3 ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4
ទិញ!

ចំនាំ: ប្រើសិនបើលោកអ្នកចង់បានវិក្កយបត្រ សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម

អូបស៌!

  • សូមមេត្តាជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះរូប៉ីយប័ណ
  • សូមមេត្តាបញ្ចូល អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ត្រឡប់ទៅកាន់ទំព័រដើម