1 ជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះ

2 ជ្រើសរើសការបង់លុយ

អរគុណដែលបានផ្ដល់មតិយោបល់

យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីនាំយកវិធីបង់ប្រាក់ថ្មីៗមក Cambodia! សូមប្រាប់ពួកយើង ថាតើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់វិធីបង់ប្រាស់ ឬ ទូទាត់ប្រាក់តាមវិធីណាតាម Codashop ។

3
ទិញ!

ត្រូវបញ្ជាក់ថាអាសយដ្ឋានលោកអ្នក គឺត្រឹមត្រូវ ហើយយើងនឹងប្រើវា ដើម្បីផ្ញើរលេខកូដដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។

អូបស៌!

  • សូមមេត្តាជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះរូប៉ីយប័ណ
  • សូមមេត្តាជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះបង់លុយ។
  • សូមមេត្តាបញ្ចូល អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ត្រឡប់ទៅកាន់ទំព័រដើម