1 បញ្ចូលឈ្មោះ ID

? ?

ឈ្មោះGTarcade គឺជាID របស់អ្នក។ បើចុះឈ្មោះដោយភ្ជាប់ជាមួយFacebook, Google, ឬ Twitter, អ្នកអាចឃើញឈ្មោះរបស់អ្នកដោយចូលនឹងវិធីដូចគ្នាក៍បានតាមGTarcade portal, នៅក្រោមអាក់ខោនខ្ញុំ > ព័ត៌មានprofile។ Server IDនិងបង្ហាញនៅកន្លែងឡូចចូលហ្គេម។.

  • ព័ត៌មានលំអិតនៃ ការកម្មង់
  • សូមមេត្តាបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានរបស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

3 ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4
ទិញ!

ចំនាំ: ប្រើសិនបើលោកអ្នកចង់បានវិក្កយបត្រ សូមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម

អូបស៌!

  • សូមមេត្តាជ្រើសរើសការចុះឈ្មោះរូប៉ីយប័ណ
  • សូមមេត្តាបញ្ចូល អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។
ត្រឡប់ទៅកាន់ទំព័រដើម