ជាវិធីដែលងាយស្រួល និងឆាប់រហ័សជាងគេដើម្បីទិញពេជ្រក្នុងហ្គេម។.

Destiny Child logo

Destiny Child Global

បញ្ចូលគ្រីស្តាល់Destiny Child! ដំណោះស្រាយងាយៗសំរាប់ការបង់ប្រាក់ដោយប្រើ iOS និង Android ។ អតិថិជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះ អាចទិញគ្រីស្តាល់crystals ដោយប្រើស៊ីមប្រព័ន្ធស្មាតSmart Axiata និង វិងWing បានហើយវាមានភាពងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។

មិនប្រើកាតធនាគារ, ការចុះឈ្មោះ ឬក៍ ឡូកអ៊ីនlogin ចូលផ្សេងៗឡើយ, ហើយគ្រីស្តាល់នឹងបញ្ជូនទៅក្នុងគណនេយ្យហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការទិញរួចរាល់ ។ គឺជាមធ្យោបាយដែលល្អបំផុត ក្នុងការទិញគ្រីស្តាល់តាមអ៊ីនតឺណេតដោយមិនប្រើកាតធនាគារ!

ទាញយក Destiny Child ឥឡូវនេះ!
Download on the App Store Download on the Google Play

1

បញ្ចូលអាក់ខោន ID

  • ?
  • អ្នកអាចរកអាក់ខោន ID ក្នុង Menu > Support page ។ សូមបញ្ចូលអាក់ខោន ID ពេញនៅទីនេះ ។

3

ជ្រើសរើសការបង់លុយ

4

ទិញ!

Google+ Google+